Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS (ELEKTRİK)
Ders Bilgi Paketi
http://eee.ktu.edu.tr/eng/default_eng.aspx
Tel: +90 0462 3253154 , 3772906
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS (ELEKTRİK)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonucunda Elektrik Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçildi ve lisansüstü programa Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam edildi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı altında biri Elektrik Mühendisliği diğeri de Elektronik Mühendisliği olmak üzere iki dalda lyüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
KAZANILAN DERECE  
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı, Haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılım, elektrik makinaları ve sürücü sistemler, endüstriyel otomasyon ve kontrol, mikrodalga ve antenler, tıbbi elektronik ve cihaz teknolojisi gibi alanlarda mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölüm mezunları serbest elektrik-elektronik mühendisi olarak kendi işyerlerini kurup çalıştıkları gibi başta TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM Şirketleri, olmak üzere enerji iletim ve dağıtım şirketlerinde, haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren bir çok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler. Bir çok mezun ise üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olmuşlardır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 61080, Trabzon
Telefonu: 3253154 , 3772906
Belge Geçer: 325 74 05
E-Postaihaltas@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://eee.ktu.edu.tr/eng/default_eng.aspx
Anabilim Dalı Olanakları  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde toplam 12 derslik, bir bilgisayar laboratuarı, bir seminer salonu, bir amfi, 5 lisans pratik deney laboratuarı, 5 tane de lisansüstü araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Amfi, seminer salonu ve 2 derslikte projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Buralar derslerin Power Point sunumu şeklinde verilmesine uygundur. Laboratuarların fiziki altyapıları yenilenmiş ve deney setleri günün koşullarına cevap verecek hale getirilmiştir. Bütün derslik ve laboratuarlardan internete erişim olanağı bulunmaktadır.
Ayrıca aşağıdaki lisansüstü araştırma laboratuarları da hizmet vermektedir.
?Akıllı Sistemler ve Otomasyon Laboratuarı (ASOL)
?Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuarı (BİGİLAB)
?Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı (DSP LAB)
?Sayısal İşaret ve Video İşleme Laboratuarı (SİVİLAB)
?Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları Laboratuarı (SEUL)