Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo/
Tel: +90 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİYOKİMYA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 yılında kurulmuştur. Biyokimya Programı Önlisans eğitimi 2014-2015 Eğitim/Öğretim yılında başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Ön Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Meslek Yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
Başta sağlık bilimleri olmak üzere yaşam bilimlerinde fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri, beslenme ve çevre gibi temel alanlarda etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleriyle donatılmış, alanında yetkin elemanların yetiştirilmesi bu programın temel amacını oluşturmaktadır. Biyokimya önlisans programı öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmasının yanında iş piyasasının da ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı da amaçlamaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 günlük stajını başarıyla tamamlamak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mesleki Deneyim (staj) dersinden öğrencinin geçebilmesi için staj komisyonu tarafından yapılan sözlü sınavdan başarılı olması gereklidir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Öğrencilerin iki yıllık (dört dönem) teorik ve pratik öğrenimini başarıyla tamamlamış olması gereklidir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bu programdan mezun olanlar, sağlık, biyoteknoloji, ilaç, kozmetik laboratuvarları ile çevre araştırma merkezleri gibi özel ve kamu sektöründeki laboratuvarlarda çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bu programdan mezun olan öğrenciler, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda DGS ile Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Kimya bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3777637
Belge Geçer: 512 35 52
E-Postammy@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkanlardan müşterek faydalanılmaktadır. Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde 13 adet derslik (Amfi+ sınıf) 1 Bilgisayar laboratuvarı ve cam malzeme, kimyasal materyal ve cihaz bakımından oldukça donanımlı 50'şer kişilik kapasiteli 2 adet laboratuvarla hizmet vermektedir.