Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ofenerji
Tel: +90 0462 377 84 68
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır. İki farklı tipte kontenjan ile öğrenci alınmaktadır. Birinci tip kontenjana tüm lise mezunları tercih edebiliyorken, ikinci tip kontenjana sadece Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları (MTOK) mezunları tercih edebilmektedir. MTOK kontenjanından gelen öğrenciler bir yıl bilimsel hazırlık okumaktadırlar. Bilimsel hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar eğitim-öğretimlerine 1. sınıftan devam etmektedir. Bölümümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Enerji Sistemleri Mühendisi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:
a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diplomayı veya resmi belgeyi ibraz etmek,
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak,
(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümümüz enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bölüm olmayı kendine amaç edinmiştir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen, mezunlar yetiştirmeyi özgörev olarak kabul etmiştir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.

Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50'dir.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80'ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı,
Yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM),
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
Devlet Su İşleri (DSİ),
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı,
Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK),
BM Hidrojen Enstitüsü,
TCDD,
Taş Kömürü,
vb. gibi kamu kurumlarında,

enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm özel sektör alanlarında,

Mezunların Pedagojik eğitim almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerinde "Teknik Öğretmen" olarak,

görev yapabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Yok.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Yer. Çamlı M. Hacı Mehmet Baheddin Ulusoy C. No:144 61830 Of /TRABZON
Telefonu: 377 84 68
Belge Geçer: 771 72 51
E-Postaesm@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/ofenerji
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümümüz bünyesinde 5 adet 96 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilk bilgisayar laboratuvarı, 1 amfi ve 4 laboratuvar mevcuttur. Ayrıca KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen, Rüzgâr ve Güneş Enerjisinin kullanımına yönelik bir proje kapsamında kurulan Rüzgâr ve Güneş İstasyonları ve ayrıca yakın çevrede bulunan Hidroelektrik santrali, öğrencilerin uygulamaya yönelik eğitimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkanlar sunulmaktadır