Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ve YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/yaban/
Tel: +90 0462 3772828
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ve YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Lisans Programı (4 yıllık) olarak Türkiye'de ilk defa Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi bünyesinde 2009 yılı itibariyle kurulmuştur. Türkiye'de alanında ilk olan Bölümümüz, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi alanında lisans diploması verilir. Mezunlar Teknik hizmetler sınıfında Yaban Hayatı Ekoloğu ve Yöneticisi ihtiyacını giderecek alanlarda Yaban Hayatı Uzmanı olarak istihdam edileceklerdir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2 - ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan Sayısal alanda yeterli puanı almış olmak
3- Yabancı uyruklu öğrenciler için ise Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınavdan gerekli puanı almış olmak
PROGRAMIN AMACI  
Bölüm mezunları; omurgalı yaban hayvanlarından kuşlar, memeliler ve iç su balıkları başta olmak üzere, amfibiler, sürüngenler ile böcekler ve diğer omurgasız yaban hayvanlarının biyolojisi, ekolojisi, etolojisi ile orman, dağ, step, sulak alan gibi ekosistemlerdeki başta flora olmak üzere diğer bütün ekosistem bileşenleri ile olan temel etkileşimler ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilerle donanmış olarak mezun olurlar. Mezunlar bu bilgi birikimlerini gerek yurtiçindeki ilgili kurum ve kuruluşlarda gerekse yurtdışında kullanabilecek şekilde güncel her türlü veriye sahip olarak eğitilirler.

Bölümün paydaşları arasında Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, TÜBİTAK, DPT, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Özel İşletmeler, Avcı Kulüp ve Dernekleri ile diğer STK'lar ve Mezunlar şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz KTU-BAP, DPT, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Arazi çalışmaları ile birebir ve yerinde öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yapma imkanı sunar.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek içinöğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav (sınav; proje, arazi çalışmaları, kısa sınav, laboratuar çalışması, seminer, ödev şeklinde de yapılabilir) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Mezuniyet için 1 dersi kalan öğrencilere mezuniyet sınav hakkı verilir. Bu sınavdan başarılı olmak için yıl içi sınava bakılmaksızın 100 üzerinden en az 50 almak gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
a) Programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS-123,5 kredi) başarıyla tamamlayan Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Programdan mezun olanlar;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve yaban hayvanları ile ilgili konularda çalışmalarda bulunulan kamuya ait diğer birimlerde ayrıca, özel sektör tarafından devletten kiralanan özel avlakların yanısıra, yine özel sektör tarafından işletilen yaban hayvanı üretme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarında, turizm şirketlerinde, veya doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarında görev alabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kanuni Kampüsü, TRABZON
Telefonu: 3772828
Belge Geçer: 3257499
E-Postayaban@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.orman.ktu.edu.tr/yaban/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölüm dersleri Orman Mühendisliği bölümü ile birlikte aynı binada verilir. Mevcut binada 4 adet amfi ve 7 adet sınıf bulunmaktadır. Sınıfların hepsi akıllı sınıf niteliğindedir. Her sınıfta projeksiyon cihazı ve perdesi mevcuttur. Bölümde doldurulmuş ve tahnit edilmiş yaban hayvanı örneklerinin ders ve müze materyali olarak saklandığı, çok çeşitli kuş, memeli yaban hayvanları, sürüngen, amfibi ve balık türlerine ait örnekler ve dolgu ve tahnitte kullanılan ilaç ve malzemeler ile av araç gereçlerinden olan tüfeklere ait 6 adet değişik çap ve marka tüfek bulunan bir adet Yaban Hayatı Müzesi ve bir adet Laboratuvar vardır. Ayrıca, Orman Mühendisliği Bölümünün mevcut laboratuvarından özellikle, Entomoloji Laboratuvarı, CBS (Coğrafi Bilgi Sistem) Laboratuvarı, Orman Botaniği Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarları ortaklaşa kullanılabilir.