Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
sbf.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 2300476
SBF
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hemşirelik eğitimi 1986 yılında KTÜ Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Ön Lisans Programı olarak başlamıştır. Sağlık Bakanlığı'nın talebi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun 02.11.1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulunun ilgili üniversitelerce faaliyete geçirilmesi ve 22.11.1996 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ülkemizde hemşirelik eğitiminin sadece lisans düzeyinde verilecek eğitimle kazanabileceği kararı doğrultusunda lisans düzeyinde eğitim yapmak üzere Trabzon Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Hemşirelik bölümü lisans eğitimine 01.02.2010 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde devam etme kararı alınmıştır. 01.12.2010 gün ve 43307 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölüm ve Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı yılı itibari ile öğrenci alımına başlamıştır. KTÜ SBF Hemşirelik Bölümünün eğitim programı, Bologna uyum süreci, YÖK ve TYYÇ, HUÇEP standartları gözetilerek hazırlanmış entegre (bütünleşik) bir eğitim program modelidir. Bu model, ürün temelli teknik-bilimsel yaklaşımlardan olan Geriye Doğru Tasarım Modeli (Backward Design) ve Sistem yaklaşımını içermektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2010 yılı itibarıyla Hemşirelik Bilim Dalında İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programları başlamıştır. Takip eden yıllarda, Hemşirelik Esasları ve Yönetim (2013), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2014) ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (2015) Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programları başlamış ve halen devam etmektedir.
Hemşirelik Bölümünde doktora eğitim programı 22.08.2013 tarih ve 45369 sayılı Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılmıştır. Hemşirelik Anabilim Dalı kapsamında; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim ve Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora eğitimlerine devam edilmektedir. Lisansüstü eğitim programları Hemşirelik bölümü öğretim elemanları tarafından sürdürülmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan 3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama
PROGRAMIN AMACI  
1. "Mezunlar yasalara uygun olacak şekilde hemşireliğin rol ve işlevlerini mesleki standartlarda yerine getirebilmek için güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip olarak kamu ve özel sağlık kurumlarında istihdam edilir"
2. "Mezunlar, sağlıklı / hasta bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül yaklaşımla, bakım ve bilişim teknolojilerini kullanarak tanılar, planlar, uygular ve değerlendirir".
3."Mezunlar, sağlıklı/ hasta bireylerle ve yakınlarıyla, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle etkili iletişim kurar, mesleki etik ilkelere ve değerlere uygun davranır"
4. "Mezunlar, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırma sürecinde rol alır, liderlik üstlenir, yenilikçi, girişimci bir felsefe ile kariyer hedefleri doğrultusunda yaşam boyu öğrenmeyi benimser"
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Uygulamalı derslerde bu iki sınavın not ortalamasının %50 ile uygulama notunun %50'si başarı notunu belirler. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eczacılık Fakültesi Binası, 61080 TRABZON
Telefonu: 2300476
Belge Geçer: 230 04 75
E-Posta
Web Adresisbf.ktu.edu.tr
BÖLÜM OLANAKLARI  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eczacılık Fakültesi'ne ait binada geçici olarak eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuvar imkanları şöyledir: Bölümde 80 kişilik 1 toplantı salonu, 84 kişilik 5 sınıf, 100 kişilik 1 sınıf bulunmaktadır ve sınıfların tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. 1 kantin (jetonlu makineler) ve 2 öğrenci beceri laboratuvarı vardır. Beceri laboratuvarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren bir yetişkin simülatör maket, üç adet yetişkin maket, kol ve kalça maketleri, 1 simülatör İM. enjeksiyon maketi, kalp-solunum masajı yapılabilen KPR maketi, doğum maketi, epizyo maketi, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti ve iki adet tedavi arabası vb. bulunmaktadır.