Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / RUS DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %100 Rusça
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/rusdili
Tel: +90 0462 0462 377 2017
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / RUS DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %100 Rusça
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasına ilişkin Fakülte Kurulu'nun 30.12.2008 gün ve 180/1 sayılı kararı, Üniversite senatosunun 30.12.2009 gün ve 22/8 sayılı teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu'nun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/2-d maddesi uyarınca uygun görmesi ile kurulmuştur. Kültürlerin ve dillerin birleştiği bir ortamda evrenselliğe katılmak; yabancı bir ülkenin dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında avantaj haline gelmesini sağlayacak düzeyde bir yabancı dil eğitimi, dil bölümleri için önem arz etmektedir. Bu öğrenim bilinciyle yola çıkan bölümümüz, nitelikli bir ekiple temel yapısını ve akademik kadrosunu oluşturup 2015 yılı itibariyle Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere Rus Dili ve Edebiyatı alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

Lise ve dengi okul mezuniyet diploması olan adaylar; Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği koşulları yerine getiren ve Ulusal Üniversite Giriş ve Yerleştirme Sınavı'ndan  gerekli puanı alan adaylar bölüme kabul edilir.

 
PROGRAMIN AMACI  
Mezunlar mezuniyetlerini takip eden birkaç yıl içinde,
Mesleki kariyer gelişimleri için akademik ve/veya sürekli eğitim programlarına devam edebilirler,
Mesleki alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve yurt içi/yurtdışı özel sektör kuruluşlarında farklı görevler üstlenebilirler,
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
8 yarıyıl boyunca süren eğitim-öğretim dönemlerinin her
birini başarıyla tamamlayıp en az 240 AKTS'yi dolduran
öğrenciler Lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her ders için bir ara sınav (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav,(%50) ve bir final sınavı (%50) uygulanmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarıyla tamamlamış olurlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

 

Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olabilmek için hazırlık eğitimi dışında dördüncü yılın sonunda en az 150 saat ve 240 AKTS kredili dersi ve hazırlık eğitimi sırasında toplam 48 saat ve 60 AKTS kredili dersin alınması gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Rusça öğretmenliği, devlet ve özel üniversitelerde Rusça okutmanlığı, benzer bölümlerde araştırma görevliliği, tercümanlık, rehberlik, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir. Bazı öğrencilerimiz ayrıca turizm ve hava ulaştırmasının yanısıra özel sektörde de iş bulabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce ve Rusça dilbilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda eğitim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462 377 2017
Belge Geçer: 0462 325 5572
E-Postarusdili@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/rusdili
BÖLÜM OLANAKLARI  
KTÜ Edebiyat Fakültesi binasında yer alan Bölümümüz, Fakülte kütüphanesi olanaklarından, serbest çalışma alanı, bilgisayar laboratuarında faydalanmaktadır. Beraberinde sınıflarımızda akıllı tahtalarımız,
projeksiyonlarımız, bilgisayarlarımız, ses sistemlerimiz mevcutcuttur. 100 Rusça ile eğitim veren bölümümüzde anadili rusça olan öğretim üyeleri, anadili rusça olan yabancı uyruklu öğrencilerle eğitim süreci, erasmus imkanları vardır.