Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
Ders Bilgi Paketi
http://mackamyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ / GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 yılında kurulmuştur. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Önlisans eğitimi 2012-2013 Eğitim/Öğretim yılında eğitime başlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrenciye Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAMIN AMACI  
Dört öğretim üyesi ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun fiziki ve beşeri imkanlarından birlikte faydalanılmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programından mezun olanlar, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Maçka MYO, Meryem Ana Caddesi 61750 Maçka/Trabzon
Telefonu: 3777637
Belge Geçer: 512 35 52
E-Postammy@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://mackamyo.ktu.edu.tr/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkanlardan müşterek faydalanılmaktadır.