Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ( I. ÖĞRETİM) - %100 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/batidilleri
Tel: +90 0462 3255593
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ( I. ÖĞRETİM) - %100 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1993'te kurulmuştur. Faal durumdaki İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan eğitim kadrosu ile ilk kez 1999-2000 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim dili İngilizcedir. Örgün I. Öğretim lisans programının yanında 2009-2010 akademik yılında lisans II. Öğretim programı açılmıştır. Öğrenim süresi Hazırlık dâhil 5 (beş) yıldır. Bölümümüzde 2004-2008 yılları arasında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı da verilmiştir. Eğitim süresi 6 ay olarak uygulanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren açılmış olan Uygulamalı Dil Bilim yüksek lisans programı ülkemizin alanında sayılı lisansüstü programlarından biridir. Eğitim süresi 2 yıldır. 2008-2009 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortak doktora programı çalışmalarına başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği şartları yerine getiren ve LYS 'den yeterli puanı alan öğrenciler bölüme kaydedilir.
PROGRAMIN AMACI  
Bölümümüzde İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dilbilim, İngiliz Dili Eğimi, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi, ölçme değerlendirme, eğitimde araştırma metotları konularında dersler verilmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin dil öğretimi, çeviri ve edebiyat eleştirisi konularında beceriler kazanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına başarı ile katılmakta ve yurtiçi/yurtdışı deneyim elde etmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI alanında lisans diploması verilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70?ine, seminerlerin en az % 80?ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İngilizce öğretmenliği, devlet ve özel üniversitelerde İngilizce okutmanlığı, benzer bölümlerde araştırma görevliliği, tercümanlık, rehberlik, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir. Bazı öğrencilerimiz ayrıca turizm ve hava ulaştırmasının yanısıra özel sektörde de iş bulabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ve başarı ortalamaları ile mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
Telefonu: 3255593
Belge Geçer: 0 (462) 325 55 93
E-Postasuzan@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/batidilleri
BÖLÜM OLANAKLARI  
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümde 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 15 oda mevcuttur. Bölümde ayrıca 7 derslik, 1 seminer salonu ve 1 çay salonu bulunmaktadır.