Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ofinsaat
Tel: +90 0462 0(462) 377 84 25
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır.İnşaat Mühendisliği programında, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
KAZANILAN DERECE  
İnşaat Mühendisi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yeterli puan almak 
PROGRAMIN AMACI  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Yedinci yarıyılda İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlamak e) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan, ayrıca yedinci yarıyılda İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar için iş olanakları neredeyse sonsuzdur. Bunlar isterlerse kendi özel iş olanaklarını yaratırlar, isterlerse de yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan yerli ya da yabancı inşaat firmalarında görev yapabilmektedirler.İnşaat Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak, istihdam edilebilecekleri alanlar düşünüldüğünde, yükümlendikleri işler gereği çok sayıda İnşaat Mühendisi çalıştıran Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İller Bankası, Karayolları, Havaalanları, Belediyeler vb. gibi kamu kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyen olma eğiliminde olanlar için üniversiteler ve araştırma kurumları ilk akla gelenler arasındadır. Ayrıca İnşaat Mühendisleri özel sektörce de, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri için yoğun olarak istihdam edilmektedir. Üretilmesi planlanan her türlü yapının, projelendirme aşaması da dahil olmak üzere, İnşaat Mühendisliği hizmeti almasının yasal zorunluluk olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın çalışma alanlarının çeşitliliği ortaya çıkmaktadır.

Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde "Teknik Öğretmen" olarak görev yapabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde inşaat mühendisliği alanında veya inşaat mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0(462) 377 84 25
Belge Geçer: 0(462) 771 72 51
E-Postaofinsaat@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/ofinsaat
BÖLÜM OLANAKLARI  
Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'ndeki her sınıfta 1 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon aleti ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Programının yürütülebilmesi için Hidrolik, Zemin, Ulaştırma, Malzeme Laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Programının mevcut Tasarım Stüdyosu temel bilgisayar eğitimi için de kullanılacaktır. Bilgisayar Laboratuvarında, İnşaat Mühendisliğine yönelik önemli bilgisayar yazılımları olan SAP2000, Matlab, İdeStatik, AutoCAD öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenebileceği teknik donanıma sahip uygun mekanımız bulunmaktadır. Ayrıca, İnşaat ve Genç İMO öğrenci kulüpleri de bölüm binasında faaliyet göstermektedir.