Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Çağımızda bilgilerin toplanması ve işlenmesi teknolojinin ilerlemesinde önemli bir safhayı oluşturmaktadır. Bu işler için Bilgisayar ve İstatistik teknik ve yöntemlerinin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler ve istatistik biliminin ortaya koyduğu yeni yöntemler artık bu bilimlerin kendi başlarına yeterli olmadıklarını başlı başına bir bilim alanı olarak birlikte ele alınmalarını gerektirmektedir. Bu amaca hizmet etmek için Fen Edebiyat Fakültesi Bünyesinde 1993 yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kurulmuş ve 1994-1995 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılında öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı İstatistik Anabilim dalı da kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
PROGRAMIN AMACI  
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü öğrencileri bilgisayar ve istatistik tekniklerini öğrenerek, bu teknikleri diğer disiplinlere uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı, uygulamalı istatistik, olasılık teorisi, stokastik süreçler, yöneylem araştırması, bilgisayar programlama dersleri ve istatistiksel yazılımların verildiği dersler yanında işletme bilimine giriş ve ekonominin ilkeleri gibi genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Mezun olan öğrenciler, İstatistikçi kadrosu bulunan devlet kurumlarında, Bilgisayar yazılım şirketlerinde, Özel araştırma şirketlerinde, özel ve devlet bankalarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerin İstatistik, Ekonometri, Enformatik bölümlerinde akademisyen olabilmekte ve pedogoji derslerini tamamlama durumunda bilgisayar öğretmeni olabilmektedirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ alanında lisans diploması verilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (varsa yarıyıl içi çalışmalarla bnirlikte) katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olan öğrenciler, İstatistikçi kadrosu bulunan devlet kurumlarında (Türk İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu vs.) Bilgisayar yazılım şirketlerinde, Özel araştırma şirketlerinde, Bankacılıkla ilgili bölüm olarak kabul edildiğinden pek çok özel ve devlet bankalarında istihdam edilebilmektedirler Ayrıca, üniversitelerin İstatistik, Ekonometri, Enformatik bölümlerinde akademisyen olabilmekte ve pedogoji derslerini tamamlama durumunda bilgisayar öğretmeni olabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ bölümünden mezun olan öğrenciler, kendi bölümlerinde ve diyer üniversitelerin İstatistik, Ekonometri bölümlerinde, ayrıca bilimsel hazırlık dersleri alarak Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, İktisat vs. bölümlerinde de yüksek lisans yapabilmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 61080, Trabzon
Telefonu: +90 (462) 3773112
Belge Geçer
E-Postaokesemen@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/isbb
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde teknik donanımlı, 1 adet 96 kişilik, 2 adet 60 kişilik, 1 adet 50 kişilik sınıf mevcuttur. Ayrıca, Fen Fakültesi bünyesinde yer alan 48 adet bilgisayara sahip iki adet labaratuvarda bilgisayar dersleri için kullanılmaktadır.