Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/uls
Tel: +90 0462 3772915
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Anabilim dalı doktora öğrencilerine Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşma ve etkin olabilme imkanı sunmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1- Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.
PROGRAMIN AMACI  
Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yardımcı olmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az BB derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 80 puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Bir dersten (AA),(BA) ve (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Öğrencilerin mezuniyet için en az 24 kredilik ders yüklerini en az 3.00 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlar doktor ünvanını aldıktan sonra sağladıkları akademik bilgi ve araştırma yetenekleriyle birlikte akademik çalışmaları sürdürerek akademik birimlerde ve stratejik araştırma kuruluşlarında görev alabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere, çeşitli bakanlıkların Avrupa Birliği birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 61080
Telefonu: 3772915
Belge Geçer: +90 462 325 72 81
E-Postauls@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/uls
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümde 3 profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Ayrıca değişim programları öğrencilerin vizyonunun geliştirilmesi amacıyla öğrencilere sunulmaktadır. Ek olarak çeşitli uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirlikleri sonucunda öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla online platformlarda öğrencilerimizi dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası ilişkiler öğrencileriyle biraraya getirmekteyiz.