Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/matematik
Tel: +90 0462 3772520
FENF
FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
19 Eylül 1963 yılında 336 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Matematik Bölümü üniversitemizin ilk bölümlerinden biridir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında kendi bünyesindeki öğrencilerine öğretime başlayıncaya kadar sadece Mühendislik bölümlerinin temel bilimler derslerini vermiştir. 1971-1972 eğitim öğretim yılından itibaren diğer fakültelerin temel bilimler derslerinin yanı sıra lisans öğretimine başlayan Matematik Bölümü, 1973-1974 eğitim öğretim yılında doktora öğretimine, 1981-1982 eğitim öğretim yılın dada yüksek lisans öğretimine başlayarak lisans yüksek lisan ve doktora üçlü düzeyde matematik öğrenimini sürdürmektedir. Bölüm 1974-75 eğitim öğretim yılından itibaren Matematik mühendisliği öğretimine geçmişse de daha sonra bundan vazgeçmiştir. 2008-2009 eğitim öğretim yılında normal eğitimde İngilizce hazırlık programına geçilmiş ve aynı zamanda ikinci öğretim programına da başlanmıştır.

Bölümümüzde 13 Profesör, 8 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. Dr., 1 Öğr. Gör. ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmakta olup, Haziran 2023 iitibariyle 425 aktif öğrencimiz bulunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan
PROGRAMIN AMACI  
Matematik Bölümü üniversitemizin en köklü birimlerinden biri olup 38 yıllık geçmişi, tecrübeli dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Matematik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Matematik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
KTÜ Fen Fakültesi,
Matematik Bölümü,
Kanuni Kampüsü,
61080,Trabzon
Telefonu: 3772520
Belge Geçer: 3253195
E-Postamatematik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/matematik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Matematik Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkânları şöyledir: Bölümde teknik donanımlı 225 kişilik 4 sınıf, 30 kişilik 1 bilgisayar salonu mevcuttur.