Türkçe | English
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
GEMİ İNŞAATI
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/akmotor
Tel: +90 0462 7522603
SAKMYO
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / GEMİ İNŞAATI
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
2009 yılında Yüksekokulun kuruluşundan sonra 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Gemi İnşaatı Programı, bünyesinde bulunan üç öğretim görevlisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
Gemi inşaatı programını bitirenlere "Gemi Inşaatı Teknikeri" unvanı verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (YGS)'den yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
Gemi İnşaatı Programı, günümüz modern gemilerinin inşasında uygulanan teknikler ve bunlara ait uygulamaların çevre tersanelerde gözlenmesi ve bu gemilere ait inşa projelerinin bilgisayar ortamında (Auto-Cad) çizilmesi eğitimi ile birlikte gemi inşa tasarım bürolarından temin edilmiş olan hazır projelerin okunması eğitimleri veren, Gemi inşaatı bölümünden mezun olan öğrenciler Gemi Inşaatı Teknikeri olarak çeşitli tersanelerde ve gemi tasarımı bürolarında çalışabilmeleri için eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir. KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı mezunları yaşam boyu eğitim bilinci içerisinde mesleki yeniliklerin takipçisi olarak mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak denizcilik sektöründe güvenli ve hesaplı gemi yapımı, bakımı, onarımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren işletmelerde iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Gemi İnşaatı Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Gemi İnşaatı Teknikeri unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 40 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere GEMİ İNŞAATI TEKNİKERLİĞİ alanında ön lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Gemi İnşaatı Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda ilgili Lisans programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 7522603
Belge Geçer: 0462 752 26 30
E-Postaakmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/akmotor
BÖLÜM OLANAKLARI  
Her biri 40 öğrenci kapasiteli, 4 derslik bu programa ayrılmıştır. Derslikler projeksiyon makinesi kullanımına uygun olup, ayrıca laboratuarlarda da projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Otomatik Kontrol, Otomasyon, Proses kontrol, Makine gibi laboratuarların yanısıra herbirinde 50 bilgisayar bulunan 4 adet bilgisayar laboratuarı CAD/CAM ve simülasyon uygulamaları yapmak üzere bu program öğrencilerinin kullanımına hazırdır.