Türkçe | English
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK
Ders Bilgi Paketi
http://akmyo.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 7522603
SAKMYO
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
2008 yılında Yüksekokulun kuruluşuyla birlikte Eğitim-Öğretime başlayan Elektrik Programı, bünyesinde bulunan üç öğretim elemanıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
Elektrik Teknikerliği
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (YGS)'den yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
Elektrik Programı, başta endüstri olmak üzere günlük hayatın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarının tamamında kullanılan cihaz ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve işletimi üzerine eğitim-öğretim veren bir programdır. Bu program ile birlikte, alanıyla ilgili sektörlerde hizmet vermek üzere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 5. Seviye mesleki ve akademik yeterlilikleri kazanmış, soyut sorunlara çözümler geliştirmek için gereken kapsamlı bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kaydolmaktadır. Öğrencilerimizin teknik anlamda etkin biçimde bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra mesleki sorumluluklarına ve etik anlayışa uygun tutum geliştirmeleri konusunda da eğitim verilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Elekrik Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Makina Teknikeri unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 40 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ alanında ön lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Elektrik Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda Lisans programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Çamburnu/Sürmene/Trabzon/Türkiye
Telefonu: 7522603
Belge Geçer: 7522630
E-Postaakmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://akmyo.ktu.edu.tr
BÖLÜM OLANAKLARI  
Program; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma için PC ve Elektrik laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Yüksekokulun yeni olması sebebiyle, Program laboratuvar imkanları her geçen gün iyileştirilmektedir.