Türkçe | English
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/shmyo/bolumlertibbihizmetlervetekniklertanitim
Tel: +90 0462 0462-3775925
SHMYO
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurulunun 13.12.1989 tarihli ve BÖ/0706002/3648-266143 sayılı yazısı ve 2547 sayılı kanun ile 2880 sayılı kanunda yapılan değişikliğin 7/b-2 maddesi uyarınca 25.11.1989 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar Programı 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Bu programın 2009 yılında ders müfredatı güncellenerek adı "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri" olarak değiştirilmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında ön lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) puanı ile öğrenci kabul edilir.


PROGRAMIN AMACI  
Laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir Yükseköğretim Kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı" ile Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Program öğrencileri bu Yönergeye uygun olmak şartıyla Meslek Yüksekokulunun belirlediği derslerden başarılı sayılmak amacıyla başvuru yapabilir. Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70?ine, uygulamaların en az %80?ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %50 ara sınav (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.), %50 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır. Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir.
Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notunu alan öğrenciler koşullu geçme hakkına sahiptir ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Yaz Stajından başarılı olan öğrenciler için Geçer (G), başarısız olan öğrenciler için Kalır (K) harf notu verilir. (G) ve (K) harfli notları ortalama hesaplarına katılmaz.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri, 120 AKTS/ECTS kredisi içeren zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve ikinci yarıyıl sonunda 30 iş günü yaz stajını Meslek Yüksekokulunun "Yurt İçi / Yurt Dışı Yaz Stajına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönerge" sine göre başarılı olarak tamamlaması durumunda ön lisans derecesini alarak mezun olabilirler.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunlarımız; "Sağlık Teknikeri" unvanı almaktadırlar. Devlet, üniversite ve özel hastanelerde, sağlık ocakları, poliklinikler, kan merkezleri, özel tahlil laboratuvarları, Hıfzısıhha Enstitüleri, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunlarımız, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 61080 Trabzon,Türkiye
Telefonu: 0462-3775925
Belge Geçer: 0462- 3252933
E-Postashmy@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/shmyo/bolumlertibbihizmetlervetekniklertanitim
BÖLÜM OLANAKLARI  
20 PC bulunan internet erişimli bir bilgisayar laboratuvarı, 1 adet 20 ve 4 adet 50 kişilik olmak üzere toplam 5 adet derslik bulunmaktadır.