Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
www.ktu.edu.tr/chemistry
Tel: +90 0462 04623772525
FENF
FEN FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
1963 tarih 336 sayı kanunla kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nin bir bölümü olarak Kimya Bölümü, 1971-1972 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. 1972-1980 yılları arasında Kimyagerlik eğitimi yanında Kimya Mühendisliği eğitimi de yapılmıştır. 1991-1992 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim yanında ikinci öğretim de başlamıştır. 2000 yılından itibaren normal örgün öğretimde İngilizce hazırlık programına geçilmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere KİMYA alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
PROGRAMIN AMACI  
Kimya Bölümünün temel hedefi; genel kimya ve beş alt anabilim dalının (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip kimyager ünvanı kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan kimyagerler yetiştirmektir. Kimya Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Kimya Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Sanayiciler), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Kimya Örgütleri şeklinde özetlenebilir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Öğrenciler öğrenci seçme sınavında aldıkları puana göre ÖSYM tarafından seçilerek yerleştirilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının %50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır.
Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara girebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kanuni Kampusü, FenFakültesi, Kimya Bölümü 61080 TRABZON
Telefonu: 04623772525
Belge Geçer: 0462325 3196
E-Postakimya@ktu.edu.tr
Web Adresiwww.ktu.edu.tr/chemistry
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümümüzde temel araştırma arçlarının yanında araştırmaların yürütülmesi için FT-IR, UV-VIS, NMR, LC-MS/MS, HPLC, GC, ve GC-MS enstrümanları mevcuttur. Kimya Bölümünün mevcut araştırma, hizmet ve eğitim- öğretim için sahip olduğu (laboratuarı, gerekli donanımları vb. leri) olanaklar aşağıda verilmiştir. 14 Adet (56 kişi kapasiteli) Araştırma laboratuvarı, 2 Adet (100 kişi kapasiteli) Eğitim laboratuvarı, 6 Adet Derslik (260 kişi kapasiteli), 2 Adet Amfi (460 kişi kapasiteli), 1 Adet Seminer salonu (20 kişi kapasiteli).