Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA ve İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo
Tel: +90 0462 5123535
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA ve İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 yılında kurulmuştur. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2003-2004 Eğitim/Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 - 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.
PROGRAMIN AMACI  
5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan önlisans programıdır. Üç öğretim görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun ve Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Uygulama İşletmesinin fiziki ve beşeri imkanlarından faydalanılmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Turizm meslek elemanı; kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksek Okulu
Telefonu: 5123535
Belge Geçer: 5123552
E-Postammy@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo
BÖLÜM OLANAKLARI  
Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkanlardan müşterek faydalanılmaktadır.