Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Ders Bilgi Paketi
http://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 2281052
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bölüm ilk olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayar Donanımı Programı olarak açılmış ve öğrenci almaya başlamış, ilk mezunlarını ise Ağustos 1998 tarihinde vermiştir. Bilgisayar Donanımı Programı, 2002 yılından itibaren Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi kapsamında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama programı olarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır. 2009 yılında ise ISCED-97 sistemine göre yeni oluşturulan yapılanma sonucu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü kurulmuştur. Bölüm bünyesinde Bilgisayar Programcılığı Programı mevcuttur. Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden Ekim 2016 yılı itibariyle 1158 bilgisayar teknikeri mezun olmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve meslek stajını (60 işgünü) tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Bu programa kabul ve kayıt şartları T.C. Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa meslek lisesi alan mezunu öğrencileri sınavsız olarak kontenjanlar dâhilinde kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ise standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
Son yıllarda bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak iş hayatında ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Teknolojileri bölümündeki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (sınav, proje, seminer, kısa sınav, veya ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmalarının % 50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkıları vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sistemine göre harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyılda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve meslek stajını (40 işgünü) tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde, istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonucuna göre Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine devam edebilme imkanları bulunmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Trabzon Meslek Yüksekokulu İnönü Cad. Adliye Karşısı Akçaabat TRABZON
Telefonu: 2281052
Belge Geçer: 2281252
E-Postatmyo_bilgisayar@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölüm, dört adet akademik personel, 1 adet teknik personel, biri 25 diğeri 40 bilgisayarlı iki bilgisayar laboratuvarı, biri teknoloji özellikli 2 adet 80 kişilik sınıf ile eğitim vermektedir.