Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.fbe.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 04623772707
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bölümümüzde 1975/76 Eğitim-Öğretim yılında Doktora eğitimine başlanmıştır. Bölüm bu faaliyetini KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Harita Mühendisliği Anabilim Dalı adı altında sürdürmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı, seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Harita Mühendisliği alanında Doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Her türlü Ölçme ve Harita yapımı, Harita ve Planların yerine uygulanması (aplikasyon), Uzaktan Algılama, Mülkiyet ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS Ölçmeleri, Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Yersel ve Havai Fotogrametri, Arazi Topulaştırması, İmar Planı Uygulamaları konularında Doktora seviyesinde eğitim öğretim yapmak, proje/tez üretmek ve bilimsel yayın yapmaktır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Akademik Danışman yönetiminde alınan ders, seminer ve tez çalışmalarını ilgili Yönetmelik kurallarına göre tamamlamak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 30, yarıyıl içi çalışmalarının % 20 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan derslerden 21 kredilik dersi, Seminer dersini, Pedagojik dersleri ve DoktoraTezini alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisansüstü Programından mezunu olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Doktora mezunları kamu ve özel sektörde Dr. Yüksek Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi akademisyen olabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu: 04623772707
Belge Geçer: 04623280918
E-Postamualla@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.fbe.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümde, GIS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı, GPS Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı ve IVS Analiz Merkezi bulunmaktadır. Mekansal altyapı olarak teknolojik sunum cihazlarıyla donatılmış 10 derslik ve 200 kişilik Prof. Dr. Erdoğan Özbenli Anfisi mevcuttur.