Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://katalog.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Resmi olarak 1993 yılında kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, 1999 yılının güz döneminde İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı vermeye başlamıştır. Çok büyük hedeflerle yoluna başlayan bölümümüz, çok kısa sürede kapasitesini ispatlayarak 2001-2002 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde Uygulamalı Dilbilimi alanında Yükseklisans Programı açmıştır. Ayrıca, bölümümüz 2004-2005 Eğitim- Öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı vermeye başlamıştır. Üniversitemizin ve diğer üniversitelerin akademsiyen ihtiyacını karşılamak, bölüm içi bilimsel araştırmalar yapabilmek ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen derslere daha bilimsel yaklaşımlar geliştirmek amacı ile, 2008-2009 Akademik yılı Bahar döneminden itibaren başlamak üzere "İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı" açmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Doktora
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

- KTÜ Senatosu’nun 15.06.2021 tarih ve 320/12 sayılı Kararı (Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları)

- KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu

- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve mezuniyet durumlarına göre belirlenen derslerden başarılı olmaları zorunludur. 

PROGRAMIN AMACI  
Batı Dilleri ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programında, Dil ve edebiyat ile ilgili konular ele alınmaktadır. İngiliz Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarından tartışılmaktadır.Doktora programının amacı mezunlarını İngiliz Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı edebiyatçılar ve akademisyenler olarak yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olup en fazla 12 yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın
sonunda öğretim planında yer alan zorunlu/seçmeli derslerden ve seminer dersinden başarılı
olunması, en geç beşinci yarıyılın sonundan yeterlilik sınavına girilmesi ve en geç 12. yarıyılın
sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavına girilmesi gerekmektedir (Bkz.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev ya da ikinci bir
ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30,
yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu
başarı notu olarak en az ?BB? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Doktora programından mezun olmak için;

- Toplam 24 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin ve kredisiz olan seminer, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” ile “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,

- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,

- “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri tez savunma sınavına kadar

- Üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.

- Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sosyal Bilimleri Enstitüsü “Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları”nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: evlet ve özel üniversitelerde öğretim üyeliği, benzer bölümlerde Araştırma Görevliliği ve Araştırmacılık, tercümanlık, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Telefonu
Belge Geçer: 3255593
E-Posta
Web Adresihttp://katalog.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
Sınıf 4
Kütüphane : 1 + 700 kitap
Bölüm Başkanı odası 1
Sekreter odası 1
Öğretim Elemanı Odası 5
Mutfak 1
Laboratuar -
Bilgisayar 10
Yazıcı 5
Projektör 5
Fotokopi makinası 1
Videokaset 160
Dinleme Kaseti 75
Uydu Anteni 1
Uydu Alıcısı 1
Televizyon 1
VCD Oynatıcı 1