Türkçe | English
ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/eczacilik
Tel: +90 0462 (462) 377 88 00
ECZF
ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Fakültemiz 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümlerimiz kurulmuştur. 2005 Yılında fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2006 yılında başlanılan binamız 2011 yılında teslim alınmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 28.01.2011 Gün ve 4177 sayılı karar ile Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüştür. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, uygulama/laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına Eczacı diploması verilir.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ECZACI unvanı ile lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan alınan puan,
PROGRAMIN AMACI  
Çağdaş, bilimsel düzeyde, mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanarak araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip eczacılar yetiştiren; evrensel ölçülerde, nitelikli, dinamik ve yenilikçi eğitim ve öğretim programları yürüten; bilime dayalı araştırma ve faaliyetlere destek veren, üretilen bilginin sağlığa yönelik hizmetlerde sunulmasında ve toplum yararına kullanılmasında görev alan bir fakülte olmak.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 6 aylık mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACI unvanı ile lisans diploması verilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar (staj, seminer, kısa sınav, ödev, uygulama/laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 6 aylık mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACI unvanı ile lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Eczacılar kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar. Serbest Eczane açabilirler. Ayrıca ilaç firmalarında ve ilaç sanayisinin çeşitli dallarında çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Eczacılık Fakültesi
Telefonu: (462) 377 88 00
Belge Geçer: (462) 325 67 17
E-Postaecz@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/eczacilik
Fakülte A blok binasında toplam 13 adet derslik, 5 adet öğrenci laboratuvarı ve 10 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Dersliklerden iki tanesi amfi şeklinde dizayn edilmiştir. Dersliklerin kapasitesi yaklaşık 80 ile 90 kişi arasındadır. Eczacılık küçük amfi (EKA) ve büyük amfi (EBA)'nin kapasiteleri sırasıyla 99 ve 135'dir. Bütün dersliklerde bir adet masaüstü bilgisayar ve bir adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Fakültede ayrıca, eczane ortamının oluşturulduğu ve çeşitli seçmeli dersler kapsamında reçete pratikleri uygulamaları ve staj sözlü sınavları için kullanılmakta olan 1 adet Uygulama Eczanesi de bulunmaktadır. Fakülte B blok binasında 64 kişi kapasiteli Prof. Dr. Rasin ÖZYAVUZ Konferans Salonu (ROS) bulunmaktadır. Fakülte binası bünyesinde ayrıca öğrenciler için bazı dinlenme alanları da mevcuttur.