Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Tel: +90 0462 0 462 3259278
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Doktora Programı 2008-2009 öğretim yılında başlamıştır. Doktora programının açılması ile Anabilim dalındaki akademik çalışmaların sürekliliği sağlandığı gibi ileri düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı araştırmaları yapma konusunda öğrencilerine imkan tanınmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması,
2-Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
PROGRAMIN AMACI  
Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yardımcı olmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan minimum 24 kredilik ders yükünü (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve bir tez hazırlayarak savunma yapması.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her ders için bir ara sınav (%30), bir ödev ya da bir kısa sınav (%20) ve bir final sınavı (%50) uygulanmaktadır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI alanında Doktora diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında akademisyen olabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 61080 TRABZON/TURKEY
Telefonu: 0 462 3259278
Belge Geçer: 0462 325 31 95
E-Postafigendemir@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Anabilim Dalı Olanakları  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup Anabilim dalı olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümde 3 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 16 oda, 1 toplantı odası ve 1 bölüm sekreterliği odası mevcuttur. Ayrıca 6 derslik ve 1 arşiv odası bulunmaktadır.