Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sosyoloji
Tel: +90 0462 3773425
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Sosyoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir. Bölümdeki anabilim dalları sırasıyla Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Değişmedir. 2024 yılı itibariyle iki profesör, bir doçent, beş Dr. öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi Dr. ve dört araştırma görevlisinden oluşan on üç kişilik akademik kadroya sahiptir. 2016 yılında Yüksek Lisans ve 2023 yılında ise Doktora programı açılarak eğitim ve öğretim faaliyetleri lisansüstü düzeyde de etkin kılınmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sosyoloji alanında Lisans Diploması ve sosyolog unvanı verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavda ilgili alanda yeterli puan almak. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de Sosyoloji lisans programına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK izni ile KTÜ tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde ve ayrılan kontenjana göre kabul edilecektir.
PROGRAMIN AMACI  
Sosyoloji Bölümü lisans eğitim süresi dört yıldır. Programın temel hedefi, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve donanımlı sosyologlar yetiştirmektir. Bu hedefe yönelik Sosyoloji Bölümünde, öğrencilere dört yıllık lisans eğitim ve öğretimi süresince, geniş yelpazede, sosyolojinin bütün dallarını içeren dersler verilmektedir. Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans programıyla da daha kapsamlı sosyolojik araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere de kapılarını açmaktadır. Sosyoloji Bölümü Lisans Üstü öğrenimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı?nda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından başlayarak, Sosyoloji Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) programı kapsamında yürütülmektedir.

Öte yandan Sosyoloji bölüm öğrencilerinin mezuniyet sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ?Felsefe Grubu Öğretmeni" olarak çalışma imkânına da kavuşabilmeleri amacıyla, gerekli olan ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın şart koştuğu 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi Mantık dersleri, bölüm ders programında yer almaktadır.
Ayrıca bölüm başarılı öğrencilerine sosyoloji bilimine yakın iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve tarih gibi sosyal bölümlerde yan dal ve çift ana dal imkânı sunarak, öğrencilerinin donanımını artırmayı ve iş piyasasında onları daha avantajlı kılmayı planlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi?nin hâlihazırda başarıyla uyguladığı Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişimi programları sayesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyılın derslerini yurtiçi ve yurtdışında bir üniversitede alma imkânına da sahiptir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) tüm dersleri başarıyla tamamlamak için tanımlı geçer notları alarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar geçerlidir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Sosyoloji Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TRT, TÜİK, Belediyeler ve Üniversiteler gibi pek çok devlet kurumunda sosyolog, araştırmacı uzman, uzman yardımcısı veya memur olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullara sahip olunması kaydıyla öğretmenlik yapma imkanına sahip oldukları gibi bilimsel birikim ve becerilerinin gereği olarak bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümleri gibi alanlarla ilgili çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda da çalışabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavı puanı ve lisans başarı ortalamaları ve ilgili programın koşullarına göre yazılı veya sözlü mülakat sınavında (doktora programları için geçerlidir) başarılı olmak suretiyle lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 61080 / Trabzon
Telefonu: 3773425
Belge Geçer: 3255572
E-Postayesim.delihasan@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/sosyoloji
BÖLÜM OLANAKLARI  
Sosyoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi B Blokta hizmet vermekte olup bölüm olanakları şu şekildedir: Bölümde 2 Prof., 1 Doçent, 5 Dr. öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi Dr. ve 4 araştırma görevlisi akademik faaliyetleri yürütmektedir. Akademik personele ait 10 oda mevcuttur. Ayrıca 6 derslik, 2 teknoloji sınıfı ve 1 Arşiv Odası bulunmaktadır.