Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/metalurji/
Tel: +90 0462 3772932
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Eğitim öğretime 2007 yılında başlamış olan KTÜ Metalurji ve Mühendisliği Bölümü, 2003 yılında kurulmuştur. Bölüm; Malzeme ve Üretim Metalurjisi olmak üzere, iki anabilim dalından oluşmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan malzemelerin üretimi, tasarımı ve şekillendirilmesi, korunması üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüzde; lisans (birinci ve ikinci öğretim), yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç ayrı düzeyde eğitim verilmektedir. Bölümün akademik ve eğitim öğretim yükünü 3 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisinden oluşan öğretim kadrosu karşılamaktadır. Bölümün lisans programı, öğrencileri yüksek kalitede profesyonel mühendisler olarak donatacak şekilde tasarlanıp geliştirilmiş bir programdır. Bu program, normal olarak 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Öğrenciler, temel mühendislik bilimlerinde oldukça iddialı bir eğitime sahip olmalarının yanında iyi bir laboratuar ve tasarım deneyimi de kazanmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise diploması. 2-YGS sınavından gerekli sayısal puanı almış olmak.
PROGRAMIN AMACI  
Bölümümüz mezunları aşağıdaki endüstri alanlarında çalışabilirler:
a) Metal üretim (demir, demir dışı)
b) Metal şekillendirme (haddehane,dökümhane vb.)
c) Isıl işlem
d) Cam ve seramik üretimi
e) Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler
f) Gemi ve uzay sanayii v.b.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ayrıca 60 iş günü zorunlu stajını tamamlamalar gerekir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Bölümde verilen derslerde bir yarıyıl içi ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarı notunu, ara sınav %50 ve yarıyıl sonu sınavı %50 oranında etkiler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölümümüz mezunları aşağıdaki endüstri alanlarında çalışabilirler:
a) Metal üretim (demir ,demir dışı)
b) Metal şekillendirme (haddehane, dökümhane vb.)
c) Isıl işlem
d) Cam ve seramik üretimi
e) Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler
f) Gemi ve uzay sanayii v.b.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler isterlerse kendi alanlarında veya onları kabul eden diğer alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müh. Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon
Telefonu: 3772932
Belge Geçer: 3257405
E-Postametsekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.muhfak.ktu.edu.tr/metalurji/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümümüzde aşağıdaki laboratuarlar bulunmaktadır:
a) Metalografi ve görüntü analiz laboratuarı
b) Numune hazırlama laboratuarı
c) Mekanik deneyler (Sertlik ve mikro sertlik, çekme, çentik darbe v.b.)
d) Triboloji laboratuarı
e)Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)
f) Toz metalurjisi laboratuarı
g) Tahribatsız malzeme muayenesi laboratuarı
h) Plastik şekil verme laboratuarı
ı) Alaşım geliştirme laboratuarı
i) XRD laboratuarı